1. Hjem
  2. Gode mål - lite penger
Gode mål - lite penger - headerbilde

Gode mål, for lite penger

Oslobudsjettet for 2020 har mange gode mål for natur- og friluftslivet i byen. Men OOF mener at det er et stort gap mellom forventningene til friluftslivet og midlene som bevilges. Det bevilges for lite til aktivitet, til investeringer i friluftslivsformål og til styrking av friluftslivets organisasjoner.

Byrådet i Oslo har lagt fram forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -  2023 med tittelen «På vei mot en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle» . Byrådet la 22. oktober i år fram plattformen for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo. 

Onsdag 6. november var det deputasjon i miljø og samferdselskomiteen i Oslo Rådhus der organisasjonene kunne legge fram sine synspunkt på budsjettet for 2020. Oslo og Omland friluftsråd deltok med styreleder Hans-Peter Aas og generalsekretær Tom Fremstad. 

Gode målsettinger

OOF er svært glad for at det satses på at Oslo skal være en grønn by og at det satses på opprusting av stier, omfattende treplanting, ruste opp parkene , gjenåpne elver og bekkeløp, etablere flere turtraseer og naturstier langs elver og turområder. Vi støtter målet om å lage en handlingsplan for å stanse tap av biologisk mangfold i Oslo. Det er mye å glede seg over i plattformen.  

Oslo Kommune er flinke til å trekke inn frivilligheten når de store overordnede planene for friluftslivet skal meisles ut. Behovsplanen for friluftslivet og idretten er det overordnede dokumentet som byen skal styre investeringene etter, og det er fra friluftslivet spilt inn mange gode forslag.

Plattformen for byrådssamarbeidet inneholder mange gode formuleringer og planer for friluftslivet, på så vel investeringer og samarbeid med friluftslivet.

Målene nås ikke med så beskjedne økonomiske rammer

Det er altså ikke mangel på gode planer og gode formuleringer i plattformen. Utfordringen er at man finner lite igjen av de ambisiøse målene i budsjettet. Rammene i økonomiplanen for 2020-2023 er så beskjedne at man i perioden ikke vil kunne realisere de målene man har satt seg. 

Budsjettet har riktignok fått et løft, det er vi glade for, men går man bak tallene for 2020 så ser man at de store beløpene går til opprusting av VA-anleggene på øyene og kjøp av ny båt i fjorden.  Når byrådet vil videreutvikle og bedre vedlikeholdet av skiløyper, markastuer, turveier og annen tilrettelegging i Marka, samt at de vil utvikle Grønmo til miljø og friluftspark, samt foreslåtte tiltak i byggesonen, kan vi ikke se at det finnes tilstrekkelig med midler i økonomiplanen. Tvert imot, det er et stort gap mellom mål og midler. 

Ingen styrking av friluftslivsopplæringen 

Når det kommer til midler til organisasjonene så er det heller ikke store løft her. Vi opplever at det i planene forventes at friluftslivet skal spille enn større rolle i byen vår, og at det ikke bare er idrett som er viktig for at de unge skal bevege seg. 

Idretten har fått et treårig samarbeidsprosjekt med Aktivitetsskolen, med fire millioner hvert år. Et godt prosjekt, men er det slik at aktivitet i skolen er det samme som idrett? Hvorfor gjør man ikke et tilsvarende samarbeid med friluftslivet for å få aktivitetsskolen i bevegelse? 

Ser man på tildelingen til organisasjonene med hovedoppgave i å få folk ut, så får DNT Oslo og Omegn kr 500 000, mens for eksempel Skiforeningen ikke får noe i det hele tatt. 

Nytekning må til

Det er åpenbart at man må tenke nytt og skal friluftslivet virkelig spille en rolle må man se på en helt annen finansieringsordning. Skal man kunne drive uorganisert friluftsliv må man først ha lært seg hvordan friluftsliv utøves. 

Friluftslivet er også klassedelt og det må jobbes inn mot de gruppene som ikke utøver friluftsliv i dag. Det er ikke lenger slik at alle blir tatt ut med sine foreldre. Kommunen sier at man skal styrke samarbeidet med friluftslivet, men vi finner for lite av det i budsjettet. 

Friluftslivet er ikke gratis

Friluftsliv er heller ikke gratis. Idretten har en hodestøtte, det bør utredes en tilsvarende ordning for friluftslivet. Likeledes bør det opprettes et Friluftslivets samarbeidsutvalg( FSU ) på lik linje som Idrettens samarbeidsutvalg. Friluftslivet er for svakt organisert og en slik ordning vil styrke friluftslivet i alle bydeler. 

Det er også viktig at organisasjonene  får noe mere frie midler i sin virksomhet. Vi i Oslo og Omland får en kontingent fra Oslo Kommune som vi er glade for å få. For første gang på 20 år søkte vi om en økning på 25 øre per innbygger, det har vi ikke fått. Det skuffer oss.

Turveiene i Lillomarka og Østmarka må realiseres

Sørli Gård er finansiert, det er vi glade for. Nå må det bevilges midler slik at turveien i Lillomarka og turveien inn til Sandbakken i Østmarka kan bli realisert. Nå har man drøftet løsninger i så mange år, nå må de realiseres.  Dette vil være to gode tiltak som er svært viktig for friluftslivet.

Konklusjonen blir:

Mange gode formuleringer og planer, men midlene til investeringer, drift og aktivitet er for få og det går for seint. 

Vi fra friluftslivet er klare og vil så gjerne bidra til at enda flere skal utøve friluftsliv i den flotte byen vår. Vi ønsker oss derfor enda bedre dialog og kontakt med kommunen slik at vi kan bidra med det vi kan.