70 millioner til tiltak mot marin forsøpling

Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Odal friluftsråd. Informasjonsmøte

Odal friluftsråd er et nyetablert samarbeidsorgan for odalskommunene og lag og foreninger. På møtet diskuteres blant annet: Organsiering - hvem bør være medlem utover kommunene? Kandidater til et permanent styre Budsjett og status på søknader Prioriteret arbeidsoppgaver 2019 og på sikt Samarbeid (bl.a.. Friluftsrådenens Landsforbund, Finnskogen Friluftsråd og Visit Kongsvingerregionen) Informajson og kommunikasjon Årsmøte Odal Friluftsråd skal, blant annet, arbeide for: Sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grøntstruktur for offentlig bruk. Hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i kommunene. Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning. Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet. Andre friluftsoppgaver (prosjekter) av regional karakter. Les mer: https://odalsportalen.no/boiodalen/odal-friluftsrad-stiftet-for-fremme-av-friluftsliv-og-natur-i-odalen/

Friluftsrådet får millionar til strandrydding i år

KYST: Innsatsen mot marint plastavfall held fram med uforminska kraft.

Isesjøstien blant de fem fineste turstiene i Norge

Den 15 kilometer lange Isesjøstien ble i november kåret til Østfolds fineste turrute. Nå er den også blant de fem fineste turstiene i landet.

Nøkkeltall for OOF
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
medlemsorganisasjoner
0
medlemskommuner
0
deltakere på Opplæring i Friluftsliv årlig
0
påmeldte til Flerkulturell Friluftsfest

OOFs arbeidsområder:

Marka: OOF skal sikre og ta vare på Marka og markagrensa, dens natur og kulturverdier. 

Byggesonen: OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder.

Opplæring og aktivitet: OOF skal arbeide for å utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv, ved å tilby friluftslivsopplæring og -arrangementer for brukere som trenger det mest.

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser: OOF skal arbeide for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen.