1. Hjem
  2. Om OOF
  3. Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 2024

Høring Behovsplan for idrett i Oslo kommune, 25 februar 24

Høringsuttalelser 2023:

Høring Østmarka nasjonalpark.OOF. 27.02.23

Brev Kommunal og Distriktsdepartemnetet Skogsbilveger 10mars23

Høring Liåsen transformatorstasjon 16feb23

Høring Utvidelse av nasjonalpark Østmarka i nord 16feb23

Høring Utvidelse av steinbruddet på Steinshøgda 17feb23

Høring Nannestad kommuneplan samfunnsdelen Fellesuttalelse FNF 7feb23

Høring Revidering spillemiddelordningen Fellesuttalelse FNF 20feb23

Brev Gyrihaugen Felles fra org 21apr23

Høring KLD Østmarka nasjonalpark 16 mai 23

Høring Planprogram Områderegulering Mylla 25 mai 23

Høring Bislingen KPA Lunner 26 mai 23 

Høring Reguleringsplan Ridesentertomta Årvoll 25 aug 23

Høring Friluftsråd Lillestrøm 4 okt 23

Høring Maridalsveien veiskulder reguleringsplan 30 okt 23

Høring Atelierhagen Asker reguleringsplan Fellesuttalse FNF 1 des 23

Høring KPA Oslo 20 des 23

Høringsuttalelser 2022:

Høring - Styringsdokument for gjenåpning av bekker og elver i Oslo kommune (Oslo Elveforum og OOF)

Høring Utbygging Nærsnes Asker 1mars22

Høring Turvei Vestmarka Bærum 7apr22

Høring Sammenslåing FNF Oslo og FNF Akershus 17okt22

Høring PEFC skogstandard 10juni22

Høring Nittedal Kommuneplan samfunnsdelen 14sept22

Høring Kartlegging og verdsetting friluftslivsområder Lørenskog 1sept22

Høring Kommunedelplan Idrett friluftsliv og fysisk aktivitet Rælingen 21nov22

Høring Folkehelsestrategi Oslo 11nov22

Høring Dammyrveien Lørenskog 30sept22

Brev Sherpatrapp Nittedal 29aug22

Brev Markaforskriften til Landbruks- og matdep. fra NOA og OOF 16nov22

Brev Gyrihaugen Felles alle org 16mai22

Høring Nordre Follo Kommuneplan arealdel Fellesuttalelse FNF høst22

Høring Bærum Kommuneplan arealdel Fellesuttalelse FNF høst22 

Høringsuttalelser 2021:

Høring_OOF_KartleggVerdsett_Oslo 29jan21.pdf

Brev KLD Dammer Marka OOF 11jan21.pdf

Høring_OOF_Oslo_KommunplanArealdelPlanprogram_8feb21.pdf

OOF_høring_Bærum_KommunplanSamfunnsdel_29mars21.pdf

OOF_høring_Steinshøgda_15april21.pdf

OOF_Høring_Lillestrøm kommuneplan planprogram arealstrategi_27mai20.pdf

Klage Vedtak Gyrihaugen 10sept21 (1).pdf

OOF_Høring_Lørenskog planprogram arealdel_21oktober21.pdf

OOF_Høring_NordreFollo kommuneplan planprogram arealdel_29oktober21.pdf

OOF_Høring_Viken_Regional friluftskartlegg_11okt21.pdf

Høring_OOF_Frivillighetsstrategi_Viken_31des21.pdf

04.01.22_Uttalelse Jølsen Næringspark[2].pdf

Høringsuttalelser 2020:

Høringsuttalelse til Kommuneplan for Asker 2020-2032, samfunnsdelen, 30. januar 2020

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Østensjøområdet miljløpark 2020-2030, 17. februar 2020

Høring_KVU_veiforbindelse_øst_16032020_FNF_med-vedlegg.pdf

Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm 2020-2031, 26. mars 2020

Brev til OOFs medlemsorganisasjoner angående koronasituasjonen, 2. april 2020

Brev til OOFs medlemskommuner angående koronasituasjonen, 2. april 2020

Høringsuttalelse til Bærum kommunes Planstrategi 2019-2023, med Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel, 8. april 2020

Høringsuttalelse til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021–2030, i Oslo kommune, 28. april 2020

Høringsuttalelse til Reguleringsplan for Losby Gods, 30. april 2020

Høringsuttalelse til Oppstart av verneprosess for 4 skogområder i Viken, 30. april 2020 

Høringsuttalelse til Oslo kommunes Planstrategi 2020-2023, 27. august 2020

Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel for Lørenskog 2020, 11. september 2020

Høringsuttalelse til Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024, 1. oktober 2020-2024

Høringsuttalelse_OOF_8verneområder Viken 30nov20.pdf

OOF_Høring_ØstmNasjPark_18des20.pdf

Høringsuttalelser 2019:

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka, 11. desember 2019

Høringsuttalelse til Konsesjonssøknad for Ny strømforbindelse Hamang – Bærum – Smestad, 11. desember 2019

Høringsuttalelse til behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo 2020-2030

Høringsuttalelse til Verneplaner for Verneområder i skog  i Oslo og Akershus, 25. juni 2019

Høringsuttalelse til Varsel om oppstart av planarbeid for Turvei i Vestmarka, 26. juni 2019

Høring_OOF_Grefsenkoll-Trollvann_3juni19.pdf

Nye Verneområder Oslo Akershus 10april19.pdf

Ny vannforsyning Oslo Huseby_18mars19.pdf

Ny vannforsyning Oslo_Planprogram_19mars19.pdf

Sognsvann_Rulleskianlegg_19feb19.pdf

Klimastrategi_Oslo_25jan19.pdf

Nye Verneforskrifer_Frilufts_Landskap_20jan19.pdf

RevRegPlan_Ringeriksbanen_9jan19.pdf

 

Høringsuttalelser 2018:

Ny vannforsyning Oslo_Planprogram_mars18.pdf

Gaustad Rikshospitalet Planprogram_mars18.pdf

FreesbeeBane Rælingen_26april18.pdf

4 Verneområder Marka og Oppegård_aug2018.pdf

Utvidelse Steinskogen_feb18.pdf

Behovsplan Oslo Friluftsliv rullering_april18.pdf

NYE Verneområder i Marka 2018_april18.pdf

Om_Liåsen_jan18.pdf

Om_Naturreservat_Eine_Røverkollen_mars18.pdf

Høldippelen_Høring_april18.pdf

Klage på vedtak hogstmelding_februar18.pdf

  utsikt1200x800.jpg

Foto: Emilie Forbes Holmen